We power electric applications from 1W to 3kW rated power with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.
Vi driver elektriska applikationer från 1 W till 3 kW med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi
Using mobile phone in forest
Using
Markets
Intralogistics

We customize power solutions for AMRs, AGVs and warehouse trucks in small and challenging spaces with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Soft mobility

We customize power solutions for smaller electrical vehicles within the soft mobility segment with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Marknader
Intralogistics

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för AMR:er, AGV:er och lagertruckar i små och utmanande utrymmen.

Soft mobility

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för mindre elfordon inom soft mobility segmentet.

About us
Fuel Cell Technology Sweden AB (FCT Sweden) is a Swedish innovation company with a green and sustainable technology portfolio. The company was founded 2022 with a technology heritage spun out of research at KTH, Royal Institute of Technology in Stockholm.
We are a Technology Solution Provider who offer thin, hydrogen powered, modular and scalable PEM fuel cells which are adoptable to different electrified application. We focus on a power range from 1W to 3KW.
FCT Sweden world leading in micro fuel cells, where our own patented fuel cells give a very high volumetric energy density. Our hybrid solution combines accumulators like batteries or ultra-capacitors with our hydrogen powered micro fuel cells for maximised uptime with no other byproducts them pure water.
FCT Sweden has an extensive patent portfolio.
Om oss
Fuel Cell Technology Sweden AB (FCT Sweden) är ett svenskt innovationsföretag med inriktning på grön och hållbar teknologi. Verksamheten startades 2022 med ett teknik-arv sprunget ur forskning vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Vi är en teknikleverantör som erbjuder tunna, vätgasdrivna, modulära och skalbara PEM bränsleceller som är lätta att anpassa till elektriska applikationer, med inriktning på ett effektspann från 1 W till 3kW.
FCT Sweden är världsledande inom mikrobränslecellsteknologi, där de egna, patenterade bränslecellerna ger högsta möjliga energitäthet per volym och yta. Den hybridlösning vi har utvecklat kombinerar ackumulatorer, exempelvis batterier, med vätgasbaserade mikrobränsleceller och ger en maximerad driftstid utan några andra utsläpp än rent vatten.
FCT Sweden har en omfattande global patentportfölj.
We do proof of concepts

We provide services in the concept evaluation stage, delivering fuel cell systems that fulfill our customers specific requirements and needs. We support our customers throughout the feasibility studies, business development stage and commercialization stages.

Vi gör proof of concepts

Vi tillhandahåller tjänster i konceptutvärdering genom att leverera bränslecellssystem som uppfyller våra kunders specifika krav och behov. Vi stöder våra kunder under hela förstudien, affärsutvecklingsstadiet och kommersialiseringsstadiet.

We are a technology solution provider

In close cooperation with our customers, we optimize the solution to comply with regulations and requirements. We adapt the fuel cell system to the product, utilizing the full advantage of our Freedom-in-Design™.

Vi är en teknikleverantör

Vi jobbar nära våra kunder för att säkerställa att lösningen följer de uppsatta kraven och specifikationerna. Vi anpassar vårt bränslecellssystem till kundens produkt för att utnyttja fördelarna med vår Freedom-in-Design™.

We validate, implement, and supply our fuel cell system

As a technology solution provider, we support our customers in their implementation phase by testing, licensing, and proofing and we are a committed supplier of a sustainable power solution.

Vi validerar, implementerar och levererar vårt bränslecellssystem

Som teknikleverantör stöder vi våra kunder i deras implementeringsfas genom testning, licensiering och säkerställning. Vi är en dedikerad leverantör av hållbara energilösningar.